Haec habui dicere - to właśnie chciałem powiedzieć.

Surdel, Polskie PEŁNE Książki, ksiazki polskie

aaaaSurdel, Polskie PEŁNE Książki, ksiazki polskieaaaa

!
"#$
%&!
'$
(()
* + "#$
!
+$
,(-(
! "
" # $ "
% "
'
. /0 1 20
* (
3$ 456 7 8 +0+9
8$ 2 :
; <
<:=$ ),)(% ,
2 $ > '
'$ 8 ?
! "
" # $ "
% "
'
< ;+ @
8A/B" +
2 * C(
%! ! 2D
;;;$
E8<F$ G"
& #
( "! )#
*+%* ,-./0%
C
D
)
25K3+
"
)
56
(
6 <L
!
!
6 *+
!
!
<L
" <+
!!
!
6
!,
6 BN
!,
!,
EL
!&
@ +0
" Q:8R
!)
@ +0
" QE8R
@ +0
" Q;8R
@ +0
" Q38R
,
@"
@+0
%
T =
&
+ :8A
(
,
+
+0
+
,,
L 8L /
L+C*L+ Q8/*R
@UC
S
@U @+0 +0
"+0
,%
V
T QA:<R
,)
""
!
1 /0 QAJ/R
,
@U /0 Q/0W
N
R
T
+
83A Q8L 3 AR
&
+
+
QI" J
+
IJ:R
)
V
*<
!
""
/0 <6 Q//<R
)
1
"+-
+
+
+0
+
(
CG
%,
%
%%
Z
%)
%(
#
# :
&
&
1 E
&
&,
5
++
3
5 E
&
&%
&&
?
&(
),
FL
)
)&
))
< Q8
<R
))
<< Q8
3 <<R
))
<<< Q8
3 <<<R
)(
<N Q8
3 <NR
)(
(!
(
IK
IL
(
1"-
+0+
(%
V "
"+
5
6
(&
II
EMMOdnośniki

Cytat


Idąc po prostej drodze, najczęściej pokonujemy ją zygzakiem. Kamil Ejsymont
Errare humanum est, in errore perservare stultum - błądzić jest rzeczą ludzką, trwać w błędzie - głupotą. Seneka Starszy
Eadem aut turpia aut honesta - te same postępki mogą być albo haniebne, albo szlachetne. Seneka
Do nas należą tylko godziny. A godzina szczęścia znaczy wiele. Theodor Fontane
A z wierszy napisanych chyba ten nie umrze, co nie bał się stać prawdą lub stał się muzyką. Jan Twardowski (ur. 1915)